תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומותעבודה) , התשמ"ח – 1988

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) , התשמ"ח – 1988 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 147 (א) ו- 151 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל1970- (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:1. הגדרות (תיקון: תשנ"א, תשנ"ג)בתקנות אלה -"ארגז עזרה ראשונה" - כל אחד מאלה: מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת;"מגיש...

להזמנות דילוג לתוכן