קטגוריות מוצרים

בתי מלון,ברכות וספא

מקומות רחצה:

תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד – 2004 1

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד – 1964, וסעיף 39 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, אני מתקין תקנות אלה:

 פרק א': כללי

 1. הגדרות

 בתקנות אלה –

 "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

 "אירוע" – לרבות מקרה טביעה, פציעה, הפרת הסדר או אירוע פגיעה המוני;

 "אתר בריכת שחיה" – בריכת שחיה לרבות החצרים והמבנים המשרתים אותה כגון מלתחות ושירותים;

 "בריכת גלים" – בריכת שחיה שניתן לחולל בה גלים;

 "בריכת זרמים (סחף)" – בריכת שחיה או חלק ממנה שבה המתרחץ נסחף עם זרם המים;

 "בריכה טיפולית" (Hydrotherapy) – בריכת שחיה שבה נערכת הפעלה גופנית במים לשם השגת מטרות טיפוליות משמרות (Fithess) או מקדמות (Therapy); בהגדרה זו, "מטרה טיפולית משמרת או מקדמת" – שימור או שיפור, בהתאמה, של תפקוד מוטורי, פסיכומוטורי ופסיכו-חברתי לאנשים עם מגבלה או עם נכות זמנית או צמיתה;

 "בריכת פעוטות" – בריכת שחיה שעומקה לא עולה על 0.65 מטר והמיועדת לילדים עד גיל 6;

 "בריכת שחיה" – מקום המכיל מים, ובכלל זה אמצעי פינוי המים העילי, למטרות שחיה, שעשועי מים, ספורט, לימוד, וטיפול במים (Hydrotherapy) שהוא עסק טעון רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה1995-;

 "מחזיק בריכה" – לרבות בעל רישיון עסק לאתר בריכת שחיה, מחזיק, ובעלים של אתר בריכת שחיה;

 "מציל" – כמשמעותו בתקנה 5;

 "מרפאה" – מקום המשמש לטיפול בציבור בעזרת ציוד מתאים המצוי בו;

 "מתחם בריכות שחיה" – אתר בריכת שחיה המכיל יותר מבריכת שחיה אחת;

 "עומק" – כפי שנמדד בנקודה העמוקה ביותר בבריכת השחיה;

 "עמדת הצלה" – מקום המשמש את המציל לצפיה ופיקוח על בריכת שחיה ומצוי בו ציוד הצלה;

 "פארק מים" – אתר בריכת שחיה הכולל מיתקני שעשועי מים וספורט, לרבות מגלשות מים, בריכת גלים ובריכת זרמים;

 "תקנות התכנון והבניה" – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.

 2. מטרת התקנות

 תקנות אלה נועדו לקבוע סידורי בטיחות באתר בריכת שחיה ואת בעלי התפקידים בקשר עם סידורים אלה, האחראים לקיומם, והכל כדי להבטיח את בטיחותו ואת ביטחונו של הציבור העושה שימוש באתר בריכת שחיה.

 3. רישיון עסק ושמירת סמכות

 (א) הוראות תקנות אלה, למעט תקנות 12, 34 ו- 37, מהוות חלק בלתי נפרד מרישיון עסק לאתר בריכת שחיה.

 (ב) אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהסמכות להורות לפי סעיף 7 לחוק תנאים מיוחדים לעסק פלוני, שיש בהם משום הטלת חיוב נוסף על החיובים שבתקנות אלה.

 פרק ב': בעלי תפקידים בבריכה

 4. חובותיו של מחזיק בריכה

 מחזיק בריכה –

 (1) נושא באחריות כוללת לקיומן של הוראות תקנות אלה והדינים הנוגעים לאתר בריכת שחיה;

 (2) ישמור בידיו העתק מאישורי ההכשרה, הרענונים והבדיקות לפי תקנות אלה, לפי הענין, שעברו בעלי התפקידים באתר בריכת שחיה;

 (3) בהעדר קביעה אחרת בתקנות אלה ובכל דין, אחראי לקביעת ממדי העמדות והמיתקנים שנקבעו לפיהן ומיקומם;

 (4) אחראי להפעלת בריכת שחיה בהתאם לתקנות אלה, ובפרט, לא יפעיל בריכה בלא מינוי בעלי התפקידים לפי הכשירויות והתקן, הכל כפי שנקבע בתקנות אלה;

 (5) אחראי להדרכת הציבור באתר בריכת השחיה בנוגע לבטיחות באופן בולט לעין על גבי שלטים;

 (6) יפרסם מהן שעות הפתיחה והסגירה של בריכת השחיה, ורשאי הוא ליחד שעות רחצה לנשים או לגברים בלבד, לאימוני שחיה וכיוצא באלה, וכן להפעלת אתר בריכת השחיה לשימושים אחרים בכפוף לכל דין;

 (7) יורה על שעות פתיחת בריכת השחיה לציבור באופן בולט לעין בכניסות לבריכת השחיה.

 5. מציל

 מחזיק בריכת שחיה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמציל בבריכת שחיה אלא אם כן אותו אדם –

 (1) בעל תעודת מקצוע של מציל מטעם משרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן – משרד התמ"ת);

 (2) עבר הכשרה נאותה בעזרה ראשונה לפי תכנית ההכשרה המפורטת בחלק א' לתוספת הראשונה שהועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש לפחות בהתאם לטופס שבחלק ג לתוספת השניה;

 (3) עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השניה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה;

 (4) עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בהצלה לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השניה שהועבר ואושר בידי מציל בעל תעודת מקצוע של מציל בריכת שחיה סוג 2 מטעם משרד התמ"ת, העוסק במקצוע בחמש השנים האחרונות לפחות בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה;

 (5) אחת לארבע שנים חתם על הצהרת בריאות, נבדק בידי רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976 (להלן – רופא), בדיקה רפואית ונבדק בידי אופטומטראי או רופא עיניים כמשמעותם, בהתאמה, בסעיפים 1 ו5-(ב) לחוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991, הכל לפי הנוסח המפורט בתוספת השלישית, ומההצהרה ותוצאות הבדיקות עולה כי אין מניעה כי ישמש מציל בבריכת שחיה.

 6. סימן היכר למציל

 על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מציל בשעת מילוי תפקידו שהם בגד ים, חולצה, מכנסיים או אימונית, יירשם "מציל" בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול); גודל האות לא יפחת מ10- ס"מ, בגופן (פונט) מרים תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.

 7. חובות מציל

 (א) חובותיו של מציל הן כמפורט להלן:

 (1) להימצא, לפי שיקול דעתו, במקום שיאפשר לו גישה מיידית למים ולעמדת ההצלה ותצפית נוחה על כל שטח בריכת השחיה והכניסה אליה, בהתחשב במצב התאורה, בכמות המתרחצים וסוגם, בשדה הראיה ובקרבה למים;

 (2) למנוע טביעות ותאונות בבריכת שחיה;

 (3) להגיש עזרה במים לזקוקים לה;

 (4) למנוע ממתרחצים, שלפי דעתו אינם יודעים לשחות, להיכנס למים שעומקם מעל 1.2; בפסקה זו, "עומק" – על אף האמור בתקנה 1, העומק המוחלט כפי שנמדד בנקודה מסוימת, במטרים;

 (5) להגיש עזרה ראשונה לנזקקים;

 (6) להחזיק בהישג ידו אמצעי קשר תקין שבאמצעותו הוא יכול להזעיק עזרה בעת הצורך;

 (7) לדווח למחזיק בריכה על כל שינוי בבריאותו המונע ממנו לשמש מציל.

 (ב) לא יעסוק מציל בעת מילוי תפקידו בכל עיסוק או ענין אחר למעט החובות שהוטלו עליו לפי תקנות אלה.

 (ג) לא יעזוב מציל בשעות הרחצה את עמדת ההצלה עד שיחליפו מציל אחר.

 (ד) לשם מילוי חובותיו יפעל המציל לפי שיקול דעתו המקצועי למניעת סיכון לציבור בבריכת שחיה, להצלת חיים ולשמירה על הסדר בבריכת שחיה.

 8. סמכויות המציל

 מציל רשאי לצוות על –

 (1) מתרחץ לצאת מבריכת שחיה וכן להוציאו, אם המתרחץ לא נענה להוראותיו, תוך שימוש בכוח סביר בנסיבות הענין אם, לדעתו, המתרחץ עלול לסכן, או שהוא מסכן את עצמו או מתרחצים אחרים;

 (2) מתרחץ בכל ענין העשוי, לדעת המציל, למנוע סכנה לחיי המתרחץ או סכנה או הפרעה לחיי מתרחצים אחרים;

 (3) איסור הרחצה בבריכת שחיה או על הגבלת כמות המתרחצים בבריכת שחיה לפרק זמן שיורה, אם לדעתו, עקב תנאי המים, כמות המתרחצים בבריכת השחיה או סיבה אחרת, צפויה סכנה למתרחצים.

 9. מגיש עזרה ראשונה וחובש

 (א) מחזיק בריכת שחיה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמגיש עזרה ראשונה או כחובש, לפי הענין, בבריכת שחיה אלא אם כן אותו אדם –

 (1) הוא אח הרשום בפנקס כמשמעותו בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט1988-, חובש שהוכשר בצבא הגנה לישראל או במסגרת אחרת כגון אגודת מגן דוד אדום בישראל לפי חוק מגן דוד אדום, התש"י1950-, פאראמדיק או רופא, או שעבר הכשרה נאותה כמגיש עזרה ראשונה או כחובש לפי האמור, בהתאמה, בחלק א' או ב' לתוספת הראשונה שהועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה;

 (2) עבר אחת לשנתיים, ממועד תחילת העסקתו, רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השניה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא לפחות בעל הכשרה של חובש בעל ניסיון בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה.

 (ב) על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מגיש עזרה ראשונה או חובש בשעת מילוי תפקידו שהם חולצה או מכנסיים, יירשם "מגיש עזרה ראשונה" או "חובש", בהתאמה, בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתום והביתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול); גודל האות לא יפחת מ10- ס"מ, בגופן (פונט) מרים תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.

 (ג) מגיש עזרה ראשונה או חובש –

 (1) יגיש עזרה ראשונה לנפגעים באתר בריכת השחיה, ויהיה זמין, בכל עת, להגשת עזרה כאמור;

 (2) שמשמש בתפקידים נוספים באתר בריכת השחיה, יעסוק בעת אירוע אך ורק כמגיש עזרה ראשונה או כחובש, לפי הענין.

 10. חובותיו וסמכויותיו של איש צוות בריכת שחיה

 (א) מחזיק בריכה ימנה אדם שישמש איש צוות בריכת שחיה.

 (ב) על אחד לפחות מפרטי הלבוש של איש צוות בריכת שחיה בשעת מילוי תפקידו שהם חולצה או מכנסיים יירשם "צוות" או "ביטחון" לפי בחירת מחזיק הבריכה, בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול); גודל האות לא יפחת מ-10 ס"מ, בגופן (פונט) מרים תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.

 (ג) איש צוות בריכת שחיה –

 (1) יפעל לפי הוראות מחזיק בריכה;

 (2) ישמור על הסדר והניקיון בבריכה ויקרא לסדר כל מי שאינו שומר על הסדר והניקיון באתר בריכת השחיה או שמפריע למתרחצים ולמבקרים בה;

 (3) רשאי לצוות על מתרחץ או נופש לצאת מהמים או משטח אתר בריכת שחיה;

 (4) יסייע לאדם עם מוגבלות לנוע באתר בריכת השחיה לרבות להיכנס ולצאת מהמים.

 11. תקן מצילים, מגישי עזרה ראשונה ואנשי צוות בריכת השחיה

 (א) מחזיק בריכה אחראי לכך שמספר המצילים, מספר מגישי העזרה הראשונה ומספר אנשי צוות בריכת השחיה, המשמשים בבריכת השחיה בעת שהיא פתוחה לציבור, לא יפחת מהאמור בתוספת הרביעית (להלן – התקן).

 (ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), חייב מחזיק הבריכה לשקול להגדיל את מספר המצילים, את מספר מגישי העזרה הראשונה, את מספר החובשים ואת מספר אנשי צוות הבריכה, מהאמור בתוספת הרביעית, לרבות הוספת אמצעים אחרים, וזאת כדי להבטיח את בטיחות הציבור באתר בריכת השחיה, והכל בהתאם לסוג בריכת השחיה, לסיכונים הנובעים ממנה למתרחצים, לכמות המתרחצים וסוגם וליכולת הפיקוח עליהם.

 (ג) רשות הרישוי רשאית, לבקשת מחזיק בריכה, להתיר הצבת אמצעים ומיתקנים שנועדו להבטיח את בטיחותו ואת ביטחונו של הציבור באתר בריכת השחיה לשם צמצום התקן, ובלבד שהשתכנעה, בין השאר, מחוות דעת של איש מקצוע שבחרה, כי אין בכך כדי לפגוע בבטיחותו וביטחונו של הציבור באתר בריכת השחיה, ובנגישות אנשים עם מוגבלות.

 12. חובותיהם של משתמשים בבריכת שחיה

 (א) משתמש בבריכת שחיה חייב למלא אחר הוראותיהם של מחזיק בריכה, של מציל, של מגיש עזרה ראשונה ושל איש צוות בריכת השחיה ולפעול בהתאם לשלטים המוצבים בבריכת שחיה.

 (ב) הורי ילד שגילו עד שש שנים, או מי שהילד נמצא תחת חסותו או פיקוחו, ישגיחו על רחצתו בבריכת פעוטות ובבריכת שחיה, לפי הענין, למעט בעת שהמושגח לומד שחיה בהשגחת מורה לשחיה.

 (ג) בתקנה זו, "השגחה" – קשר עין או קרבה פיזית רציפים שמאפשרים הושטת עזרה מיידית.

 פרק ג': סידורי בטיחות ועזרה ראשונה

 13. כיסוי פתחי יניקה

 (א) פתחי יניקת המים בבריכת שחיה, יוגנו באופן שתימנע יניקה או חדירה של מתרחצים או אבריהם, לתוך פתחים כאמור ומתרחץ לא יוכל להסיר הגנות כאמור.

 (ב) מחזיק הבריכה ידאג באופן תדיר לבדיקת תקינותם של פתחי יניקה כאמור.

 14. סימון עומק בריכת השחיה

 (א) כל הפרש של 20 ס"מ בעומק המים יסומנו, באופן בולט לעין, על דופנות בריכת השחיה ועל שפות הבריכה.

 (ב) מעבר למים שעומקם 1.20 מטר יסומן פס בצבע אדום ברוחב 15 סנטימטרים על קרקעית בריכת השחיה לכל רוחבה ועל דפנותיה.

 15. צבע בריכת השחיה

 דופנות בריכת שחיה וקרקעיתה ייצבעו בצבע בהיר למעט סימונים לצורכי בטיחות.

 16. עמדת הצלה

 (א) בכל אתר בריכת שחיה תהיה עמדת הצלה שתשמש את המציל; מחזיק הבריכה יחליט בדבר מבנ העמדה וממדיה, וכן יורה על מיקומה לאחר התייעצות עם המציל, באופן שיאפשר גישה מיידית למים ותצפית נוחה על שטח בריכת השחיה.

 (ב) מחזיק הבריכה אחראי לכך שבעמדת הצלה יימצא בשעות הרחצה ציוד הצלה כמפורט בתוספת החמישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת; שימש המציל גם מגיש עזרה ראשונה בהתאם לתקן, יימצא בעמדת ההצלה או בסמוך לה, גם ציוד עזרה ראשונה כמפורט בחלק א' לתוספת השישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת, ויכול שציוד זה יבוא מתוך הציוד שבמרפאה כמפורט בתקנה 17(ב).

 (ג) המציל ידווח למחזיק הבריכה על כל פריט שחסר בציוד הצלה או עזרה ראשונה, לפי הענין, כאמור בתקנת משנה (ב), ומחזיק הבריכה לא יתיר רחצה כל עוד לא הושלמו הפריטים החסרים.

 17. מרפאה

 (א) בכל אתר בריכת שחיה תהיה מרפאה; מחזיק הבריכה יחליט בדבר ממדי המרפאה.

 (ב) מחזיק הבריכה אחראי לכך שבמרפאה, יימצא בשעות הרחצה ציוד עזרה ראשונה כמפורט בחלק ב' לתוספת השישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת, והוא לא יפתח את אתר בריכת השחיה לציבור כל עוד לא נתקיים האמור בתקנת משנה זו.

 (ג) מגיש עזרה ראשונה או החובש, יהיה במרפאה, או בסמוך לה ובלבד שניתן להזעיקו והוא זמין להושטת עזרה מיידית בכל עת.

 18. סולמות

 (א) בדופנות בריכת שחיה יותקנו, בכפוף לתקנות התכנון והבניה, סולמות ירידה לתוך המים באופן שלא יבלטו לתוכה או באופן שניתן לשלפם ולהוציאם בקלות.

 (ב) המרחק בין סולם לסולם לא יעלה על 24 מטר לאורך שפת בריכת השחיה; מחזיק בריכה רשאי להחליט כי גרם מדרגות המוביל לתוך המים יבוא במקום אחד הסולמות האמורים.

 19. נוהלי חירום

 (א) מחזיק בריכה יכין נהלים לטיפול באירועים ובמצבי חירום בבריכת שחיה ובכלל זה אזעקת אמבולנס וכוחות הצלה.

 (ב) נהלים כאמור יובאו בידי מחזיק בריכה לידיעת בעלי התפקידים שבה ויהיו פתוחים לעיונם, בכל עת.

 20. מיתקני שעשועי מים וספורט

 (א) מחזיק בריכה יכין נוהלי הפעלה, שימוש ובטיחות למיתקני שעשועי מים וספורט ככל שאלה לא נקבעו בדין, וידאג כי בעלי התפקידים בבריכה יפעלו בהתאם לנהלים אלה.

 (ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), שימוש במגלשות מים, תפעולן, ותחזוקתן יהיו בהתאם לת"י 1605; מחזיק בריכה ידאג כי יתקיים פיקוח על הנכנסים והיוצאים ממגלשת מים, וכי חלק בריכת השחיה שבסביבת פתח מגלשת המים בתוך בריכת השחיה פנוי ממתרחצים.

 (ג) חמש דקות לפחות לפני הפעלת בריכת גלים ובריכת זרמים, ובנוגע למיתקני שעשועי מים וספורט אחרים – לפי שיקול דעת מחזיק הבריכה, יכריז מי שיפעיל מיתקנים כאמור לכל מי שמצוי בבריכת השחיה כי ינקוט אמצעי זהירות מתאימים.

 21. רחצה במבנה סגור ורחצת לילה

 מחזיק בריכה לא יתיר רחצה בבריכת שחיה במבנה סגור ורחצה בשעות הלילה בבריכת שחיה, אלא אם כן בעל רישיון לביצוע עבודות חשמל לפי סעיף 6 לחוק החשמל, התשי"ד1954-, או מהנדס חשמל, אישר כי בריכת השחיה וסביבתה הקרובה מוארים באחידות בעצמה של 300 לוקס.

 22. מיתקן קפיצה והשטח המיועד לקפיצה

 (א) לא יותקן ויופעל בבריכת שחיה מיתקן לקפיצה למים, ואדם לא יקפוץ למימי בריכת השחיה, אלא אם כן גובה מיתקן הקפיצה מעל פני המים אינו עולה על המתואר בטור א' בטבלה שלהלן, עומק המים מתחת למיתקן הקפיצה לא יפחת מהמפורט בטור ב' והשטח שמתחת למיתקן האסור ברחיצה בעת שהמיתקן פנוי לא יפחת מהמפורט בטור ג':

 גובה מיתקן הקפיצה

 מעל פני המים

       עומק המים מתחת למיתקן

 הקפיצה לא יפחת מ-

            השטח המינימלי מתחת למיתקן שבו תיאסר הרחצה בעת שמיתקן הקפיצה פועל

 עד 1.0 מטר

        2.50 מטר

         5.50 X 4.50 מ"ר

 בין 1.0 ל3.0- מטר

     3.50 מטר

   6.50 X 5.50 מ"ר

 (ב) בשני צדי המדרגות ולוח הקפיצה של מיתקן הקפיצה יותקן מעקה קשיח ומסעד יד, אשר יימשך עד למרחק של 1 מטר לפחות משפת בריכת השחיה לכיוון מרכזו.

 (ג) מחזיק בריכה יורה על סידורי בטיחות מתאימים בעת הפעלת המיתקן.

 (ד) האמור בתקנות משנה (א) עד (ג) לא יחול על אדני זינוק המשמשים לאימונים ולתחרויות.

 23. יומן אירועים

 (א) מחזיק בריכה ינהל יומן לפי הטופס שבתוספת השביעית ובו יירשמו כל האירועים שאירעו בבריכה, לרבות אירועים שבהם טיפל, לפי הענין, מגיש עזרה ראשונה או חובש.

 (ב) יומן האירועים יהיה פתוח בכל עת לעיון פקח כמשמעותו בתקנה 37, נותן האישור כמשמעותו בסעיף 6(א) לחוק והמשטרה.

 24. כניסה מבוקרת לחלק המשמש לשחיה

 (א) בריכת השחיה תגודר בגדר שגובהה 1.1 מטר לפחות, באופן שתתאפשר אליה כניסת אנשים מבוקרת; הגדר תוצב במרחק שלא יפחת מ2.5- מטרים משפת בריכת השחיה.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ובלי לגרוע מהוראות תקנה 25, יחולו הוראות אלה:

 (1) במקום הגדר ניתן להשתמש בכל אחד מהאמצעים המנויים להלן, ובלבד שבצד הכניסה לבריכת השחיה

 ובפאת בריכת השחיה הצמודה לצד הכניסה, יישמר מעבר שרוחבו לא יפחת מ-2.5 מטר ו-1.3 מטר,

 בהתאמה:

 (א) חסימות או קירות בנין הסוגרים על בריכת שחיה מכל עבריה למעט כניסות שנקבעו לכך;

 (ב) אמצעי אחר שאישרה רשות הרישוי לבקשת מחזיק הבריכה, שמאפשר כניסה מבוקרת של אנשים לשטח השחיה.

 (2) בריכת פעוטות המצויה במתחם בריכות שחיה, למעט כניסותיה, תופרד מכל בריכה סמוכה אליה במכשול שגובהו 0.6 מטר שימנע מעבר פעוטות לבריכות הסמוכות, ואם אין בריכת שחיה סמוכה – תגודר בגדר שגובהה 1.1 מטר, והכל אם לא התירה רשות הרישוי אמצעי אחר לבקשת מחזיק הבריכה.

 (ג) רוחב היציאות מהגדר או מהאמצעים האמורים בתקנת משנה (ב) וכמותם יהיו לפי תקנות התכנון והבניה.

 25. מעבר חופשי ומניעת החלקה

 (א) יישמר מעבר פנוי וחופשי לאורך שפת בריכת השחיה, שרוחבו, מקצה אמצעי פינוי המים העילי,

 לא יפחת מ1.3- מטר.

 (ב) שטחים באתר הבריכה שנרטבים כדרך שגרה, כגון שטחים סביב בריכת שחיה, יתוחזקו באופן

 המונע החלקה.

 26. הוראות מיוחדות בנוגע לנגישות אדם עם מוגבלות

 (א) מחזיק בריכה אחראי לכך שבבריכת השחיה יתקיימו הוראות תקנות התכנון והבניה ובפרט הוראות

 חלק ח' בתוספת השניה לתקנות האמורות, בכל הנוגע להתקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי.

 (ב) לאדם עם מוגבלות, לרבות כשהוא נע בכיסא גלגלים, תהיה נגישות מהחניה של אתר בריכת שחיה וממדרכה סמוכה לאתר כאמור, עד לתוך המים של בריכת השחיה העיקרית באתר כאמור.

 27. מניעת כניסת בני אדם

 מחזיק בריכת השחיה ידאג לכך –

 (1) שתימנע כניסת בני אדם לאתר בריכת השחיה שלא בשעות פתיחתה לציבור;

 (2) שיותקנו שלטים בכניסות לאתר בריכת השחיה ועליהם יירשמו שעות פתיחתה.

 28. גישה נוחה לרכב ביטחון

 לאתר בריכת שחיה תישמר גישה מהירה ונוחה וכן חניה לרכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א1961-, ובכלל זה אמבולנס לצורך פינוי נפגעים מאתר בריכת השחיה.

 פרק ד': בריכה טיפולית

 29. בריכה טיפולית

 (א) על אף האמור בתקנה 11(א), לענין בריכה טיפולית ששטחה לא עולה על 200 מ"ר ועומקה לא עולה על 1.40 מטר, יכול שיחול אחד מאלה, לפי בחירת מחזיק הבריכה:

 (1) מספר המטפלים בבריכה שווה למספר המטופלים, אחד לפחות מהמטפלים הוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף מצוי באתר בריכת השחיה להזעקת עזרה;

 (2) לקבוצה שבה עד 8 מטופלים, צמוד לכל מטופל מטפל מלווה שמלאו לו 16 שנה וכן אחד שהוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף שמצוי באתר בריכת השחיה להזעקת עזרה;

 (3) לקבוצה שבה עד שני מטפלים ושני מטופלים – אחד לפחות מהמטפלים הוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף מצוי באתר בריכת השחיה להזעקת עזרה.

 (ב) בתקנה זו, "שטח הבריכה הטיפולית" – לרבות בריכת שחיה שאינה טיפולית ששטחה הוקטן לצורך תקנה זו.

 פרק ה': שלטים

 30. שילוט

 סוגי השלטים בבריכת שחיה ודוגמאותיהם, פירושם, אופן הצבתם, כמותם ומידותיהם, יהיו כמפורט בתוספת השמינית.

 31. הוראה בשלט

 (א) אסור להתנהג בניגוד להוראת שלט מסוג איסור כמפורט בחלק ג' לתוספת השמינית.

 (ב) צוינה באחד השלטים המפורטים בתוספת השמינית, מעליו, מתחתיו או לידו הוראה בעניני רחצה או התנהגות באתר בריכת שחיה, יש להתנהג בהתאם להוראה.

 32. תובת התקנה ואחזקה של שלטים

 מחזיק הבריכה חייב –

 (1) להתקין שלטים באתר בריכת שחיה לפי האמור בתוספת השמינית, ולהחזיקם במצב תקין;

 (2) להתקין בהתאם לדרישות ת"י 1918 חלק 4: נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת, בסעיפים הדנים

 בשילוט, שלטים אחרים שביקש להוסיף באתר בריכת שחיה על האמור בתוספת השמינית.

 (3) לבצע את הוראות רשות הרישוי בנוגע לשלטים.

 33. שפה שלישית בשלטים וסטיה קלה

 (א) מחזיק הבריכה רשאי, בהתחשב באוכלוסיה המבקרת באתר בריכת השחיה, להוסיף בשלטים לפי התוספת השמינית, באישור רשות הרישוי, שפה נוספת על העברית והערבית.

 (ב) סטיה קלה מצורתו של שלט מסוים המופיע בתוספת השמינית, צבעו, סימונו, גודלו, או אופן הצבתו – שאין בה כדי לשנות מתוכנו – לא תגרע מתוקפו.

 34. הוראות רשות הרישוי

 רשות הרישוי או נותן אישור כמשמעותו בסעיף 6 לחוק, רשאית להתיר למחזיק בריכה במקרה מסוים, לפי בקשתו, לסטות מהאמור בתוספת השמינית בנוגע לאופן הצבת השלטים וכמות השלטים בבריכת שחיה, מטעמים של בטיחות, סדר ציבורי, או בריאות הציבור והגנת הסביבה.

 פרק ו': שונות

 35. חוות דעת של יועץ בטיחות

 לבקשה למתן רישיון עסק לפארק מים או לחידושו, תצורף חוות דעת של יועץ בטיחות בעל ניסיון בתחום של בטיחות מיתקנים באתר בריכת שחיה ובפארק מים, ולפיה נבדקו ונמצאו תקינים בטיחות המיתקנים והאופן שבו ייעשה בהם שימוש.

 36. הצהרת מחזיק בריכה

 מחזיק בריכה יחתום על הצהרה כי הוא ממלא אחר כל דרישות התקנות, ובפרט בנוגע לנגישות, לפי נוסח המופיע בתוספת התשיעית.

 37. מינוי פקח

 (א) ראש הרשות המקומית ימנה פקחים לענין תקנות אלה.

 (ב) לא יועסק אדם כפקח אלא לאחר שהסכים כי המשטרה תמסור ליושב ראש הרשות המקומית מידע מן המרשם הפלילי כאמור בסעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א1981-, וממידע כאמור עולה כי לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש פקח.

 38. שמירת דינים

 הוראות תקנות אלה אינן גורעות מכל דין אחר לרבות תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ"ד-1994.

 39. ביטול

 צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות), התש"ל1970-, ותקנות רישוי עסקים (בריכת שחיה ופארק מים), התשס"א2001- (להלן – תקנות רישוי בריכות שחיה) – בטלים.

 40. תחילה

 (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט כאמור בתקנות משנה (ב) עד (ה), שישה חודשים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

 (ב) תחילתה של תקנה 5(2) – לגבי מי שערב יום התחילה היה בעל תעודת מקצוע של מציל מטעם משרד התעשיה המסחר והתעסוקה – ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006).

 (ג) תחילתן של תקנות 5(3) עד (5), ו9-(א)(2) – הרענונים, ההצהרה והבדיקות הראשונים לפי תקנות אלה, לפי הענין, ביום כ"א בטבת התשס"ה (2 בינואר 2005).

 (ד) תחילתה של תקנה 26(ב) – בנוגע לאתר בריכת שחיה שהיתר הבניה להקמתו ניתן ערב יום התחילה – ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007).

 (ה) תחילתה של תקנה 39 לגבי תקנות רישוי בריכות שחיה – ביום פרסומן של תקנות אלה.

תקנה חדשה של משרד הבריאות

שימו לב, הודעה חשובה ביותר:

מנכ"לים, מנהלי מחלקות ספורט, עיריות, מועצות מקומיות, ישובים, קהילתיים, קיבוצים, מושבים, מפעילי בריכות שחיה, מחזיקי בריכות שחיה, בעלים של בריכות שחיה.

הבהרה חשובה ביותר לגבי התקנה החדשה של משרד הבריאות בנושא נוכחות מפעיל בריכת שחיה בחצרי הבריכה.

בכל עת שהבריכה פתוחה לקהל, חייב להיות נוכח בשטח מלבד המציל איש צוות נוסף אשר יוגדר כמנהל / או אחראי על פי חוקי משטרת ישראל ויוגדר כאחראי רעלים אשר עבר הדרכה לטיפול ראשוני עד בואו של מפעיל הבריכה המוסמך וזאת על פי דרישות המשרד לאיכות הסביבה ופיקוד העורף. הכינו עצמכם בכל רמות התפעול והניהול.

אסור להפעיל בריכה בנוכחות מציל בלבד. חובה שימצא בבריכה איש צוות נוסף שפרטיו הועברו למשטרה, למחלקת רישוי עסקים ולמשרד להגנת הסביבה ואושרו על ידי משטרת ישראל והמשרד להגנת הסביבה.

Facebook
WhatsApp
להזמנות דילוג לתוכן